Bảo hiểm liên kết đầu tư là loại hình bảo hiểm nhân thọ kết hợp bảo vệ và tiết kiệm đầu tư thông qua quỹ mang về lợi nhuận có lãi suất cao

Bảo hiểm liên kết đầu tư, Bảo hiểm nhân thọ xu thế mới