Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Tomato 2.0 là sản phẩm hợp tác giữa Ersoscare và VBI với nhiều các ưu việt mới về phí và quyền lợi, giúp bạn "Gia tăng quyền lợi - Bảo vệ toàn diện":

Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Tomato 2.0