Bảo hiểm AAA thành lập năm 2005 và năm 2013 đã được tập đoàn bảo hiểm ÚC IAG mua lại trở thành thành viên của tập đoàn

Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA