Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng những người thân trong gia đình của bạn vẫn gặp khó khăn về tài chính sau khi bạn ra đi do không nhận thức được thủ tục yêu cầu bồi thường đây?

Quy trình thực hiện yêu cầu bồi thường tử vong khi có bảo hiểm nhân thọ?