Người bán bảo hiểm có phải có bằng đại học không ? Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực. Khi văn bản Luật này ban hành vào tháng 6/2019, có hiệu lực 01.11.2019

Người bán bảo hiểm có phải có bằng đại học không ?