Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Bảo An sinh, bảo vệ lên tới 660 triệu đồng, hỗ trợ viện phí 600.000/ ngày. Quyền lợi thai sản chờ 270 ngày chi trả 10 triệu

Giới thiệu Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Bảo An sinh