Bảo hiểm sức khỏe Optima 2019 được thay đổi từ ngày 10.09.2019 với ưu điểm vượt trội về sản phẩm bảo hiểm mua độc lập từ 60 ngày tuổi, thời gian chờ thai sản là 270 ngày.

Giới thiệu bảo hiểm sức khỏe Optima 2019