Bảo hiểm viện phí trợ cấp Eroscare Tomato từ 10,000 đồng/ngày với quyền lợi chi trả tối đa lên đến 100,000,000 đồng để bạn và người thân đã an tâm điều trị khi không may mắc các loại bệnh phải nhập viện điều trị

Bảo hiểm viện phí trợ cấp Eroscare Tomato