Bảo hiểm Vita cho con Generali là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị kết hợp bảo hiểm đầu tư về giáo dục, với những quyền lợi vượt trội, gắn liền với quá trình học hành và trưởng thành của con trẻ

Bảo hiểm Vita cho con Generali kết hợp bảo hiểm đầu tư và giáo dục